Укњижба стана: потреба или предност. Да ли можемо и како укњижити стан?

Често се међу станарима поставља питање укњижбе непокретности (посебног дела непокретности), да ли је она већ урађена приликом обраде кредита, зашто и радити уопште…

Одговор на напред наведено питање је нажалост негативан, тј. приликом обраде кредита није укњижен стан, већ је хипотека уписана на земљишту (катастарској парцели), на којој је објекат изграђен (зграда), а унутар објекта се налази стан који јесте предмет хипотеке (залоге којом поверилац-банка осигурава средства која је дала дужнику-купцу непокретности…).

Зашто уопште радити упис непокретности у катастар?

Наимевласништво над непокретности се стварно стиче уписом у званичну евиденцију о непокретностима, за Републику Србију то је база катастра непокретности коју сада води Републички Геодетски завод – Службе за катастар непокретности.

Укњижбом стана (уписом у катастар), се стварају услови и том приликом Служба за катастар по службеној дужности, уписује (пребацује) терет хипотеке са заједничког (катастарске парцеле) на тачно одређену некретнину- стан, а исти се брише са земљишта.

Наша зграда је уписана у катастар и не постоји нити једна препрека за укњижење стана.

Како укњижити стан?

 • Попунити образац Образац 1 – Захтев за провођење промене у катастру непокретности и то сиво означена пољa,
 • Као прилоге доставити:
  1. Оригинал или оверена копија уговора и свих анекса (уколико постоје),
  2. Потврда о исплати стана у целости, издате од стране Грађевинске Дирекције Србије – потврда мора бити издата ради укњижбе права својине купца на непокретности,
  3. Извод личне карте (електронски очитана карта са чипом, или копија обичне, тј. без чипа). Препорука јесте да промените прво адресу у личној карти уколико се водите на стару адресу, и то у МУПу Вождовац или Јермонтовој (напомените да се ради о регулацији адресе и промена је бесплатна).
 • Уплатити таксе: (ажурирано 28.03.2018.)
  1. Републичка административна такса у износу од 5.310,00 РСД на жиро рачун 840-742221843-57, са позивом на број 4401940600, модел 97; сврха уплате Републичка административна такса, прималац: РУЈП-Вождовац,

Када комплетирате све предате надлежној служби за катастар непокретности Вождовац, ул. 27. Марта 43-45, радним даном од 8-15:30.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *