Записник са Четврте седнице скупштине стамбене заједнице

Седница скупштине стамбене заједнице у ул. Генерала Владимира Кондића бр. 5, 7 и 9, Београд-Вождовац,одржана дана 18.10.2018. године, са почетком у 19:00 часова.

Седницу је сазвао и водио управник Саша Стевановић.

Седница је сазвана ради ради доношења Одлуке о поверавању послова управљања стамбеном заједницом организатору професионалног управљања у складу са чл. 44. став 2. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС”, бр. 104/2016).

На почетку седнице скупштине стамбене заједнице председавајућиконстатује да у пословно-стамбеној згради у ул. Генерала Владимира Кондића бр. 5,7 и 9, има укупно 102 стана, 7 локала и 38 гаражних места (147посебних делова) и да je ускладу са чланом 43. став 4. и 5. Закона о становању и одржавању зграда, да су због три узастопна непојављивања на скупштинистамбене заједнице недоступана 45 власника посебна дела и то:

Табеларни преглед је на оргиналном Записнику

Преседавајући констатује да од укупно 102 доступa власника посебних делова зграде, у раду седнице скупштине стамбене заједнице учествује 87 власника посебних делова и да је испуњен кворум за одржавање и рад седнице.

Седница је настављена усвајањем предложеног дневног реда.

Дневни ред

 1. Поверавање послова управљања стамбеном заједницом Организатору професионалног управљања
 2. Текуће одржавање
 3. Инвестиционо одржавање
 4. Замена гаражних врата
 5. Уградња магнетних прихватника
 6. Разно

Након што је усвојен дневни ред, прешло се на расправљање и гласање по тачкама дневног реда са ЗА или ПРОТИВ донетих одлука:

РЕЗУЛТАТ ГЛАСАЊА:

 • САГЛАСНО са Одлукама – укупно 69 чланoва,
 • ПРОТИВ Одлука – укупно 2 члана.

У гласању нису урачунати гласови власника гаражних места који су истовремено власници више посебних делова зграде (немају посебан глас), осим власника гаражних места којима је то једини посебан део који поседују (Члан 43. став 3.).  Укупно 16 гласова / чланова мање ( 15 САГЛАСНО – 1 ПРОТИВ ). ЗБИРНО: 84 „САГЛАСНА“ и 3 „ПРОТИВ“.

Након обаљеног гласања управник је констатовао да је Скупштина стамбене заједнице, 2/3 ВЕЋИНОМ УКУПНОГ БРОЈА ГЛАСОВА, донела следеће:

О Д Л У К Е

 • Да се послови професионалног управљања Стамбеном заједницом ул. Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9, Београд-Вождовац, повери предузећу СТЕПИН УПРАВНИК ДОО, са седиштем у Београду-Вождовац, ул. Генерала Владимира Кондића бр. 5, МБ: 214210, ПИБ: 111066400, којег заступа директор Миладин Стевановић;
 • ОВЛАШЋУЈЕ се Стеван Стојковић, председник Надзорног одбора, власник стана бр. 35, улаз 7, да у име и за рачун стамбене заједнице закључи уговор о поверавању послова професионалног управљања којим ће се регулисати права и обавезе уговорних страна;
 • Да се Саша Стевановић, ангажује као професионални управник;
 • ОВЛАШЋУЈЕ се професионални управник Саша Стевановић, ЈМБГ 1707980710343, да у банци у којој Стамбена заједница отвара или има рачун, може да: угаси рачун, покрене услуге електронског банкарства @Halcom и Asseco, преда документацију за отварање или промену имена корисника рачуна, буде потписник на депо картону,врши финансијске трансакције (уплате и исплате) са рачуна, подиже изводе на шалтеру банке или да их прима путем мејла, као овлашћено лице обавља све послове за које је овлашћена Стамбена заједница закљученим уговором са банком;
 • ОВЛАШЋУЈЕ се управник Саша Стевановић, да прода (отуђи) гаражна врата по цени од 60.000,00 РСД;
 • УСВАЈА се понуда фирме ДООРМОНТ д.о.о. из Шапца, која се односи на испоруку и монтажу нових сегментних гаражних врата;
 • ОДРЕЂУЈЕ СЕ да у износу од 360 РСД/м2 (4.500 РСД) учествују сви власници гаражних места, у шест месечних рата (6 х 750 РСД), ради унапређења својства зграде уградњом нових гаражних врата;
 • ОДРЕЂУЈЕ се месечни износ од 800,00 РСД по стану/локалу и 300,00 РСД по гаражном месту, издваја за потребе текућег одржавања;
 • ОДРЕЂУЈЕ се износ од 300,00 РСД по стану/локалу и 70,00 РСД по гаражном месту, издваја за ангажовање професионалног управника;
 • ОДРЕЂУЈЕ се да у износу од 5,00 РСД по стану/локалу и 2,50 РСД по гаражном месту  издваја за потребе ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА; 
 • Усваја се понуда фирме „ТЦС“ д.о.о. из Вршца која се односи на уградњу магнетних прихватника у сва три улаза зграде;
 • Са рачуна зграде финансирати повезивање интерфона, бесконтактне браве и магнетних прихватника на нужно напајање (агрегат) како би наведени системи функционисали и по нестанку струје.

Одлука су донета на основу гласова чланова скупштине.

Ова одлукe ступaју на снагу даном доношења.

Преседавајући је констатовао да је рад по предложеном и усвојеном дневном реду окончан.

Овим је седница скупштине стамбене заједнице завршена у 20:15 часова.

Саставни део записника и одлуке су потписи власника посебних делова зграде

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *