Записник са Друге скупштине Стамбене заједнице

Са Друге скупштине Стамбене заједнице Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9, у Београду, одржане дана 14.12.2017. године, са почетком у 19.00 часова, у гаражном простору стамбено-пословне зграде.

Скупштину је сазвао и њом председавао Саша Стевановић, управник Стамбене заједнице Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9.

На почетку Скупштине стамбене заједнице председавајући констатује да у пословно-стамбеној згради у ул. Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9, има укупно 102 стана, 7 пословних простора и 38 гаражних места (147 посебних делова) и да je због три узастопна непојављивања на Скупштини стамбене заједнице недоступан 41 власник посебног дела и то:

 • Табеларни преглед је на оргиналном Записнику
 • У складу да чланом 43. став 4. и 5. Закона о становању и одржавању зграда

Преседавајући констатује да од укупно 106 доступних власника посебних делова зграде, на Другој скупштини учествовало 89 власника и да је ИСПУЊЕН КВОРУМ за одржавање и рад Скупштине (54 власника).

Председавајући констатује да на Скупштини присуствују: (потписи чланова са резултатима гласања налазе се у прилогу Записника).

Предложен је следећи дневни ред:

 1. „TECHNOMER“ д.о.о. – Уговор о пружању услуга очитавања вредности на уређајима за расподелу потрошње и расподела потрошње топлотне енергије за објекат
 2. Бициклана
 3. Одржавање зелених површина (земљишта)
 4. Солидарна помоћ
 5. Разно

Дневни ред је усвојен и под тачком разно предложене су активности на побољшању енергетског својства зграде уградњом лексан плоча на отворима у гаражи, уз позитиван стручни налаз о анализи утицаја монтаже лексан плоча на вентилациони систем зграде. Предложена су и побољшања уградњом нових уређаја и инсталација и то: бесконтактне браве у командним таблама лифта и магнетних прихватника на улазним вратима зграде, а након дискусије власници посебих делова донели су следеће:

 

О Д Л У К Е

„TECHNOMER“ д.о.о. – Уговор о пружању услуга очитавања вредности на уређајима за расподелу потрошње и расподела потрошње топлотне енергије за објекат:

 • ОВЛАШЋУЈЕ се управник Стамбене заједнице да у име власника посебних делова зграде потпише уговор са фирмом “Technomer” д.о.о.,
 • ДА СЕ НАПЛАТА по овом питању врши преко обједињене уплатнице Стамбене заједнице од почетка наредне грејне сезоне,
 • ДА СЕ ТРОШКОВИ услугe фирме “Technomer” д.о.о. расподеле на све стамбене и пословне просторе без обзира да ли су прикључени на даљински систем грејања.

БИЦИКЛАНА:

 • ДА СЕ У ЗАЈЕДНИЧКИМ деловима зграде направе просторије за одлагање бицикли, а да трошкове изградње ових просторија сносе искључиво заинтересовани власници посебних делова зграде.

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА (ЗЕМЉИШТА):

 • ОДРЕЂУЈЕ СЕ да у износу од 12 РСД/м2 учествују сви власници посебних делова зграде, у шест месечних рата, за увођење инсталације аутоматског заливног система неопходног са самостално одржавање земљишта у редовној употреби зграде.
 • УСВАЈА се понуда фирме „AGRILAND TEAM“ д.о.о. која се односи на испоруку и монтажу инсталације аутоматског заливног система.
 • ДА ФИРМА ЦД ГИЛЕ изврши радове на постављању водоводне инсталације неопходне за функционисање заливног система и то на име дуга за  инвестициони фонд зграде, а у висини достављене понуде.

СОЛИДАРНА ПОМОЋ:

 • ОВЛАШЋУЈЕ се управник да у име Стамбене заједнице донесе Правилник или Одлуку о исплати прикупљене солидарне помоћи са рачуна Стамбене заједнице.

РАЗНО:

 • ОДРЕЂУЈЕ СЕ да у износу од 12 РСД/м2 учествују сви власници посебних делова зграде, у шест месечних рата, ради унапређења својства зграде уградњом уређаја за контролу приступа у сва три лифта, а на основу понуде фирме „TCS S.E. EUROPE“.
 • ОДРЕЂУЈЕ СЕ да у износу од 9 РСД/м2 учествују сви власници посебних делова зграде, у шест месечних рата, ради унапређења својства зграде уградњом уређаја тј. магнетних прихватника на улазним вратима зграде.
 • ОДРЕЂУЈЕ СЕ да у износу од 4,80 РСД/м2 учествују сви власници посебних делова зграде, у шест месечних рата, ради унапређења енергетског својства зграде уградњом лексан плоча на отворима у гаражи, уз претходно прибављен позитиван стручни налаз о анализи утицаја монтаже лексан плоча на вентилациони систем.

 

РЕЗУЛТАТ ГЛАСАЊА:

 • САГЛАСНО са Одлукама – 74 члана Скупштине стамбене заједнице,
 • ПРОТИВ Одлука – 00 члана Скупштине стамбене заједнице.

НАПОМЕНА:

 • У гласању нису урачунати гласови власника гаражних места који су истовремено власници више посебних делова зграде (немају посебан глас), осим власника гаражних места којима је то једини посебан део који поседују (Члан 43. став 3.).  Укупно 15 гласова мање ( 15 САГЛАСНО – 0 ПРОТИВ).

На основу гласања констатујем да су на Другој скупштини Стамбене заједнице законски потребном већином усвојене све донете Одлуке.

Седница је завршена у 19.50 часова.

 

Управник

Саша Стевановић

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *