Записник са поновљене Прве седнице стамбене заједнице

З А П И С Н И К

 

Са поновљене Прве седнице стамбене заједнице у ул. Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9, у Београду, одржане дана 01.06.2017. године, са почетком у 19,00 часова, у гаражном простору стамбено-пословне зграде.

Седницу је сазвао и њом председавао Саша Стевановић, председник Скупштине станара зграде Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9 и власник стана број 16, улаз број 5.

Седница је сазвана ради конституисања и избора управника стамбене заједнице у ул. Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9, у Београду, у складу са Законом о становању и одржавању зграде (“Службени гласник РС”, бр. 104/16).

На почетку седнице председавајући констатује да у пословно-стамбеној згради у ул. Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9, има укупно 102 стана, 7 пословних простора и 38 гаражних места (148 чланова) и да je на поновљеној седници присуствовала 93 ЧЛАНА, те да у складу са чл. 45. став 3. Закона о становању и одржавању зграде, ИСПУЊЕН КВОРУМ за одржавање и рад поновљене седнице од 1/3 укупног броја чланова (50 чланова).

Председавајући констатује да седници присуствују: (потписи чланова са резултатима гласања налазе се у прилогу записника).

Предложен је следећи дневни ред:

 1. Конституисање стамбене заједнице, избор управника и начин одржавања пословно-стамбене зграде
 2. Сарадња са JKP „Београдске електране“ у пројекту „Horizon 2020“
 3. Замена обичних сијалица у згради са ЛЕД
 4. Повезивање хидраната на алармну централу
 5. Механичка заштита од птица

Дневни ред је усвојен након чега се прешло на расправљање по тачкама дневног реда.

У оквиру дневног реда констатовано је да су испуњени сви законски услови да се конституише Стамбена заједница Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9, оствари сарадња са ЈКП „Београдске електране“ у пројекту „Horizon 2020“ (MOEEBIUS), изврши замена свих сијалицa у згради са ЛЕД, повежу хидрантни ормари на алармну централу зграде и постави заштита од голубова на светларницима зграде, а након дискусије чланови су донели следеће:

 О Д Л У К Е

О КОНСТИТУИСАЊУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ у стамбено-пословној згради у улици Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9:

 • O ИЗБОРУ Саше Стевановића, за УПРАВНИКА Стамбене заједнице Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9,
 • O ФОРМИРАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, са следећим члановима:
  1. Стеван Стојковић – председник,
  2. Ненад Поробић – члан,
  3. Слободан Голубовски – члан,
 • О НАКНАДИ ЗА РАД управника стамбене заједнице у месечном износу од 250,00 РСД по стану и пословном простору и 50,00 РСД по гаражном месту,
 • Управника следује 1/2 накнаде док не обезбеди обједињену наплату преко рачуна стамбене заједнице,
 • О ИЗРАДИ печата стамбене заједнице: „Стамбена заједница Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9“ (ћирилицом),

НАЧИН ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ:

 • ДА СЕ РАСКИНЕ УГОВОР О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ у „Премиум пакету“ са фирмом ЦД ГИЛЕ,
 • ДА СЕ УПРАВНИКУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ поверава организовање послова одржавања зграде и њених заједничких делова, а у складу са позитивно правним прописима и произвођачким упутствима за употребу уграђених уређаја и инсталације, самостално или преко овлашћених извођача које ће бирати према слободном избору и најбољој процени,
 • СВОЈИМ ПОТПИСИМА станари дају пуномоћје Управнику да склапа и раскида уговоре у име стамбене заједнице, о одржавању зграде и са трећим лицима, а у складу са Законом становању и одржавању зграде,
 • ДА СЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА, рада органа стамбене заједнице и других трошкова зграде, ОДРЕЂУЈЕ износ од 1.150,00 РСД по стану и пословном простору и 400,00 РСД по гаражном месту,
 • ДА СЕ ПРИХОДИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА наплаћују путем обједињене уплатнице на текући рачун стамбене заједнице,

САРАДЊА СА ЈКП „Београдске електране“

 • ДА СЕ ОСТВАРИ сарадња са ЈКП „Београдске електране“ у реализацији пројекта „Horizon 2020“ (MOEEBIUS) и то:
  • сагласност са инсталацијом опреме у згради, без учешћа у финансирању, као и у финансирању осталих активности везаних за пројекат,
  • да сва уштеде на рачунима за енергију остају самим станарима и да „Београдске електране“ не могу тражити никако учешће у томе,
  • да ЈКП „Београдске електране“ могу користити податке о потрошњи топлотне енергије у згради ради вршења стручних анализа, како би се станарима омогућио бољи увид у потрошњу применом модерних технологија.

 ЗАМЕНА ОБИЧИХ СИЈАЛИЦА У ЗГРАДИ СА ЛЕД

 • да се средствима са рачуна зграде изврши набавка и замена свих сијалица у згради са ЛЕД сијалицама.

ПОВЕЗИВАЊЕ ХИДРАНТНИХ ОРМАРА НА АЛАРМНУ ЦЕНТРАЛУ

 • да се унапреди својство зграде уградњом инсталације и уређаја, како би се од крађе заштитила противпожарна црева са млазницама у хидрантним ормарима и тиме испунила законска обавеза по којој је стамбена заједница дужна да противпожарну опрему држи у исправном и функционалном стању.
 • ОДРЕЂУЈЕ СЕ да у износу од 18 РСД/м2 учествују сви власници посебних делова зграде, у шест месечних рата, а да разлику до пуног износа трошкова по профактури фиме СОЛ-Е из Београд, пада на терет инвестиционог фонда зграде. Наплата по овом питању креће од формирања обједињене наплате стамбене заједнице.

МЕХАНИЧКА ЗАШТИТА ОД ПТИЦА

 • да се средствима са рачуна зграде набави и постави механичка заштита од птица на светларницима зграде (иглице или мреже).

 РЕЗУЛТАТ ГЛАСАЊА:

 • САГЛАСНО са Одлукама – укупно 81 члан,
 • ПРОТИВ Одлука – укупно 0 чланова.

У гласању нису урачунати гласови власника гаражних места који су истовремено власници више посебних делова зграде (немају посебан глас), осим власника гаражних места којима је то једини посебан део који поседују (Члан 43. став 3.).  Укупно 12 гласова / чланова мање ( 12 САГЛАСНО – 0 ПРОТИВ ).

На основу члана 44. став 1. Закона о становању и одржавању зграда, констатујем да су на поновљеној Првој седници стамбене заједнице већином гласова присутних чланова усвојене све донете Одлуке.

Седница је завршена у 19,50 часова.

 

Управник

Саша Стевановић

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *